QuickWin oproep 2013

De Vlaamse overleggroep lanceerde een projectoproep voor IHD-QuickWin-projecten voor concrete realisaties op het terrein (eenmalige inrichtingswerken, natuurontwikkelingswerken, achterstallig beheer…).

Doelstelling: een stimulans geven aan de doelgroepen om een zichtbare bijdrage te leveren aan Natura 2000. Dat toonde aan dat ook actoren buiten de overheid een rol te spelen hebben.

In totaal kregen 14 voorstellen groen licht.

1. Uitbreiden vennen en Herstel hydrologie Scherpenberg-De hutten
Ingediend door privé-eigenaar Alan Phillips

In Meerhout gaat een privé-eigenaar, in het Natura2000-gebied Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor, zorgen voor de uitbreiding van twee vennen door afgraving en het creëren van schuine oevers. Ook de afwateringsgracht zal verondiept worden tussen de paraboolduin en de deflatiekom om zo het belangrijke kwelwater te behouden.
Contactgegevens: Alan Phillips, 0475447402, alan.phillips@skynet.be

2. Herstel duingrasland en ven Heihuizen
Ingediend door Regionaal Landschap de Voorkempen

In Malle wordt door het regionaal Landschap de Voorkempen in het Natura2000-gebied Bos- en Heidegebieden oosten Antwerpen het duingrasland hersteld door het verwijderen van boomopslag en plaggen, en een verbinding ontwikkeld met de duingraslanden van het militair vliegveld.
Contactgegevens: Ines van Limbergen, coördinator Regionaal Landschap de Voorkempen, 0474.74.68.94, ines.vanlimbergen@rldv.provant.be

3. ’t Fort van Koningshooikt: duurzame inrichting voor vleermuizen.
Ingediend door de privé-eigenaars (Isidoor van Leuven en Maria van Linden)

In de gemeente Lier zal de privé-eigenaar van 't Fort van Koningshooikt in het Natura2000-gebied Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat werken aan de verbetering van de winter- en zomerhabitat van vleermuizen door plaatsing van beschermingshekken, het optimaliseren van de beplanting en de vertuining van delen van de oevers tegengaan. Daarbij wil men ook extra inzetten om de vleermuizen extra bekend te maken bij de bezoekers en gebruikers van het fort.
Contactgegevens : Wim Van Leuven, 0499/25.70.40, wim@fortkoningshooikt.be

4. Graslandherstel Merlemont
Ingediend door Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw

In Diepenbeek gaat het regionaal landschap Haspengouw-Voeren in het Natura2000-gebied Bossen en kalkgraslanden Haspengouw er voor een betere kwaliteit en de uitbreiding van gras- en hooiland door de waterhuishouding te optimaliseren, het grasland verder te verschalen door maaibeheer met afvoer van het maaisel en door schaalvergroting.
Contactgegevens: Ward Andriessen, projectcoördinator Herk en Mombeek
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw, ward.andriessen@rlh.be, 011 31 38 98

5. Herinrichting historische vijver - Duras
Ingediend door Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren

In Sint-Truiden gaat het regionaal landschap Haspengouw en Voeren in het Natura2000-gebied Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw zich toeleggen op het herstel van grasland, ruigte en moerashabitats. De vijver zal hersteld worden door het wilgenstruweel te verwijderen en in te richten. Daardoor zal ook de connectie met de andere vijver mogelijk zijn. Ook het hooiland zal hersteld worden om zo talrijke soorten weer een kans te geven. Ook voor vleermuizen zal dit een goed foerageergebied bieden.
Contactgegevens: Tine Rijvers, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, 011 24 91 58, tine.rijvers@rlh.be

6. Kuilen van Vechmaal
Ingediend door Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren

In Vechmaal gaat het regionaal landschap Haspengouw-Voeren in het Natura2000-gebied Bossen en kalkgraslanden Haspengouw in de Mergelkuilen de overwinteringsplaats voor vleermuizen veiligstellen door het plaatsen van een vleermuisvriendelijke afsluiting van vijf gangen om menselijke verstoring tegen te gaan.
Contactgegevens: Joke Rymen, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, joke.rymen@rlh.be, 011 24 91 55

7. Natura-2000-natuur in Hamont-Achel
Ingediend door Regionaal Landschap Lage Kempen vzw

In Hamont-Achel gaat het regionaal landschap Lage Kempen in het Natura2000-gebied Hamonterheide, Hageven, buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof het leef- en foerageergebied van de grauwe klauwier verbeteren. Dat zal gebeuren door de aanleg van twee poelen, de houtkant terug in hakhout zetten, opslag te verwijderen, de verruigde graslanden te maaien en een bosrand te creëren.
Contactgegevens: Joke Roebben, RLLK, joke.roebben@rllk.be, 0476-98 71 71

8. Bosomvorming bovenbos Van Parys
Ingediend door de Bosgroep IJzer& Leie

In Anzegem zal de Bosgroep Ijzer & Leie in het Natura2000-gebied Bossen van de Vlaamse Ardennen de bijkomende maatregelen om tot een goede omvorming te komen van een populierenbestand naar de realisatie van een alluviaal bos begeleiden. Daarvoor moet de erosieproblematiek aangepakt worden en zal ook een poel hersteld worden. De bosomvorming zelf wordt gerealiseerd door de bosgroep via de bestaande subsidies voor herbebossing.
Contactgegevens: Clint Callens, email: clint.callens@west-vlaanderen.be, 0499 565970

9. Bosomvorming en biotoopherstel in de Zwalmvallei
Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender

Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen
Omvorming populierenaanplant naar inheems loofhout: Opkuis populierenkronen, aanplant houtachtige doelsoorten, afzetten populierenopslag, verwijderen reuzenbalsemien
Contactgegevens: Hans Scheirlinck, 0495 90 26 96, vlaamseardennen@bosgroep.bev

10. Habitatherstel Maldegemveld
Ingediend door Natuurpunt Beheer vzw

In Maldegem zal Natuurpunt in het Natura2000-gebied Bossen en Heiden zandig Vlaanderen: oostelijk deel zorgen voor de aanleg vier venhabitats door het afgraven 6 ha voormalige landbouwgronden voor herstel van heidehabitats en heischraal grasland.
Contactgegevens: Tim Struyve, 015/297 219, tim.struyve@natuurpunt.be

11. BOSKANT
Ingediend door Regionaal Landschap Schelde en Durme

In Wetteren gaat het regionaal landschap Schelde en Durme de kamsalamander een volwaardige biotoop aanbieden in het Natura2000-gebied Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek. Daarvoor zullen de graslanden verschaald worden en bebossing tegengegaan, de bestaande poel onderhouden en een nieuwe poel aangelegd worden.
Contactgegevens: Eliza Romeijn-Peeters, Eliza@rlsd.be, 052/33 89 18

12. IJskelders als winterverblijfplaats voor vleermuizen
Ingediend door Regionaal Landschap Dijleland vzw

In Lovenjoel en Kampenhout gaat het regionaal landschap Dijleland in de Natura2000-gebieden Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen en Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem (net erbuiten) inrichtingsmaatregelen nemen om twee ijskelders geschikt te maken als winterverblijfplaats voor vleermuizen.
Contactgegevens: Wim Aertsen, 016/40.85.58 – Wim.aertsen@rld.be

13. Inrichting open habitats en elzenbroek in het Sint-Andriesveld bij Brugge
Ingediend door VZW BOSGROEP HOUTLAND

In Brugge zal de bosgroep Houtland in het Natura2000-gebied Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel een naaldbos omvormen naar structuurrijke open en halfopen vegetaties (droge en natte heide, ook heischraal grasland). De waterhuishouding wordt hersteld door het plaatsen van stuwen en het baggeren poel.
Contactgegevens: Jan Goris, jan.goris@west-vlaanderen.be, tel.: 050/40.70.23

14. Habitatherstel in de Zandpanne
Ingediend door Natuurpunt beheer vzw

In de Haan zal Natuurpunt in het Natura2000-gebied Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin werken aan de kwaliteitsverbetering van duingrasland. Daarvoor wordt in eerste instantie gewerkt aan een intensieve exotenbestrijding (rimpelroos en abeel) om dit daarna te beheren via begrazing.
Contactgegevens: Tim Struyve, 015/297 219, tim.struyve@natuurpunt.be