Publicaties

Hieronder vind je de verzameling van verschillende publicaties in verband met de Natura 2000-gebieden. Als je surft naar een specifiek gebied op deze site, hangen daaronder ook alle publicaties van dat gebied in kwestie onder de tab 'publicaties'.

S-IHD-besluit 39 - De Kuifeend

Besluit van de Vlaamse Regering houdende definitieve vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszone ‘ BE2300222 De Kuifeend en Blokkersdijk.

S-IHD-besluit 35 - Peer

Besluit van de Vlaamse Regering houdende definitieve vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszone ‘BE2217310 – Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer’.

S-IHD-besluit 41 - Beneden-Schelde

Besluit van de Vlaamse Regering houdende definitieve vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszone ‘BE 2301336 Schorren en polders van de Beneden-Schelde’

S-IHD-besluit 6 - Jekervallei

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale beschermingszone 'BE2200041 Jekervallei en bovenloop van de Demervallei' en tot definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten.

Aanwijzingsbesluit Schelde-Durme

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de speciale beschermingszone 'BE 2300006 Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent' en tot definitieve vaststelling voor die zone en voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszones 'BE 2301235 Durme en Middenloop van de Schelde', 'BE 2301336 Schorren en polders van de Beneden- Schelde' en het onderdeel Blokkersdijk van de speciale beschermingszone 'BE2300222 De Kuifeend en Blokkersdijk' van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten.

S-IHD-besluit 13 - Zandleemstreek

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale beschermingszone 'BE2300044 Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek' en tot definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten.

Aanwijzingsbesluit Zwarte Beek

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de speciale beschermingszone 'BE2200029 Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden' en tot definitieve vaststelling voor die zone en voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszone 'BE2218311 Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek' van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten.

Aanmelding vogelrichtlijngebieden (17 juli 2000)

De besluiten van de Vlaamse Regering waarmee de vogelrichtlijngebieden zijn afgebakend en vervolgens aangemeld aan de Europese Commissie.

Aanmelding habitatrichtlijngebieden (4 mei 2001)

De beslissing van de Vlaamse Regering van 4 mei 2001 waarna de habitatrichtlijngebieden zijn aangemeld aan de Europese Commissie.

Voorlopige vaststelling van de habitatrichtlijngebieden (24 mei 2002)

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 tot vaststelling van de gebieden die in uitvoering van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna aan de Europese Commissie zijn voorgesteld als speciale beschermingszones

Onderbouwend rapport gewestelijke natuurdoelen

Dit rapport beschrijft concreet de gebruikte methodes voor de habitattypes en soorten, de toepassing ervan op elk habitat en soort, en de vertaling in gewestelijke doelstellingen. Het fungeerde als basis voor het opstellen van de gewestelijke natuurdoelen die werden vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering.

Besluit vaststelling gewestelijke natuurdoelen

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 tot vaststelling van gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats

Aanwijzingsbesluit Hoge Kempen

De definitieve goedkeuring van de instandhoudingsdoelen en prioritaire inspanningen gebeurde op 23 april 2014, waarna de besluiten op 15 oktober werden gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Enkel die gepubliceerde besluiten van de Vlaamse regering tot definitieve goedkeuring van de instandhoudingsdoelstellingen d.d. 23 april 2014 hebben juridische kracht.

Vlaamse Ardennen_Managementplan 1.0

Het managementplan is het centrale instrument waarmee de voortgang van de implementatie van de natuurdoelen van een speciale beschermingszone wordt bijgehouden en aangestuurd. Het managementplan 1.0 is gebaseerd op het Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale beschermingszone en tot definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van 23 April 2014 (het S-IHD-besluit). De managementplannen 1.0 werden niet formeel vastgelegd en zijn informatieve documenten.