4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
497
4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
Vochtige tot natte heide (4010)
Wingevallei
Heides en droge graslanden
+

Behoud met toename door omvorming van de huidige 0,5 ha naar 5 ha. Dit is mogelijk ter hoogte van De Roost/Horst en Bleuken (deelgebieden 1a en 6).

Via herstel/beheer de kwaliteit van dit habitattype verbeteren en minder verzurende of eutrofiërende atmosferische deposities (volgens LSVI-normen). Tien à vijftien procent open plekken heide en/of (hei)schraal grasland worden duidelijk als doel vooropgesteld in de verschillende boshabitattypes en dit in een netwerk waarbij grotere open plekken via zomen met elkaar in verbinding staan (zie algemeen kwaliteitsdoel bossen).