Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

De verschillende rollen in het overlegproces

De volgende rollen werden vastgelegd:

 

De Gewestelijke Overleginstantie (GOI)

De Gewestelijke Overleginstantie (GOI) is samengesteld uit sectororganisaties en administraties die engagementen zijn aangegaan voor het bereiken van de gewestelijke en de specifieke natuurdoelen voor Europees te beschermen soorten en habitats of erdoor getroffen worden.

De taken van de GOI zijn:

 • het opvolgen en bewaken van de voortgang van het Vlaamse Natura 2000-programma
 • het opstarten van initiatieven om beleidsmatige knelpunten voor het bereiken van de natuurdoelen op te lossen
 • het samenstellen van het overlegplatform van elke speciale beschemringszone
 • het voorbereiden van de goedkeuring van de Managementplannen Natura 2000
 • bemiddelen bij conflicten op niveau van een speciale beschermingszone
 • Jaarlijks en zesjaarlijks aan de Vlaamse Regering rapporteren over de voortgang en eventuele knelpunten met betrekking tot de realisatie van de natuurdoelen
 • het opvolgen van de ontwikkeling van de Vlaamse gegevensdatabank voor de passende beoordeling

 

De overlegplatformen

Dit zijn platformen waar per speciale beschermingszone over de implementatie van de natuurdoelen van het gebied wordt overlegd. Hierbij zit het Agenschap voor Natuur en Bos samen met vertegenwoordigers van sectoren die een bijdrage willen leveren aan de implementatie van de natuurdoelen, en/of die erdoor worden getroffen. In dit overlegplatform wordt het eigenlijke implementatieproces in de speciale beschermingszone opgevolgd in het kader van de managementplannen.

Het overlegplatform bestaat naast de vertegenwoordigers van het agentschap uit telkens maximaal drie vertegenwoordigers van de doelgroepen landbouw, natuurbeheer, economie en maximaal zes vertegenwoordigers van de cluster eigenaars-jacht-bosgroepen, waarbij elke van deze sectoren maximum twee vertegenwoordigers mogen afvaardigen. Afhankelijk van de noden en opportuniteiten kunnen minder of bijkomende personen betrokken worden en kan bilateraal overlegd worden.

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

Als administratie bevoegd voor de materie staat ANB in voor de voorbereiding en de opvolging van het Vlaamse Natura 2000-programma en de begeleiding van de Vlaamse stuurgroep en het overlegplatform van elke speciale beschermingszone. Het houdt daarbij de pen vast bij de opmaak van de Managementplannen Natura 2000, staat in voor de uitvoering ervan op de eigen terreinen en gaat actief op zoek naar private en publieke partners voor de uitvoering van de plannen.

Bij de opmaak van de natuurdoelen stond het ANB in voor het voorbereiden van de rapporten, het voeren van de overlegprocessen, het voorbereiden van de dossiers voor minister en regering.

 

De bevoegde Vlaamse minister

De Vlaamse minister voor Natuurbehoud staat in voor de strategische aansturing van het globale proces.

 

De Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering is de eindverantwoordelijke van het hele proces. Dit houdt onder meer in:

 • het vaststellen van het Vlaams Natura 2000-programma
 • het vaststellen van het managementplan Natura 2000 (in geval het dwingende maatregelen bevat)
 • het regelen van de inhoud van het Vlaams Natura 2000-programma en het managementplan Natura 2000
 • het regelen van de overlegprocessen
 • het zorgen voor systematische en permanente monitoring