Habitattypes

Aangetast hoogveen waar herstel nog mogelijk is

In het verleden zijn de meeste natte heidegebieden in Vlaanderen in meer of mindere mate ontwaterd.

Actief hoogveen

Eenarig wollegras

Blauwgraslanden

Spaanse Ruiter

Droge heide

Droge Struikheivegetaties

Droge heide op jonge zandafzettingen

Kalmthoutse Heide

Droge kalkgraslanden en struweel op kalkbodem.

Tiendeberg

droog heischraal grasland en soortenrijk struisgrasland

Liggend walstro en Tormentil

Duinstruweel

Duindoornbessen zijn een lekkernij voor doortrekkende en overwinterende zangvogels.

Duinstruweel van Kruipwilg

Rond wintergroen profiteert van het zwak zure bladstrooisel van Kruipwilg.

Dynamische rivieren met voedselrijk slikoevers met eenjarige planten

Oevers van de Grensmaas

Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkenbossen op zure bodems

Eiken-berkenbos met vooral pijpenstrootje in de kruidlaag in bosreservaat Sevendonk (Turnhout)

Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint en Parelgras-Beukenbossen

Beukenbos met Wilde hyacint

Eiken-Beukenbossen op zure bodems

Dalkruid in Kluisbos (Oost-Vlaanderen)

Embryonale duinen

Zeepostelein

Essen-Eikenbossen zonder Wilde hyacint

In het Meerdaalwoud komt ook het subtype van rijkere bodems voor.

Estuaria

Zulte, Zeekraal en Lamsoor

Galigaanvegetaties

Galigaanvegetatie

Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden

Gewone margriet en Beemdkroon

Hardhoutooibossen

het Kraaibosje te Leut is het enige voorbeeld in Vlaanderen van goed ontwikkeld hardhoutooibos.

Heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems

Liggend walstro en Tormentil

Jeneverbesstruweel

Jeneverbes

Kalkmoeras

Paddenrusvegetatie met Grote muggenorchis.

Kalkrijke beukenbossen

Purperorchis op voormalige kapvlakte.

Kalktufbronnen met tufsteenformatie

Kalktufbronnen herbergen bijzondere mossoorten, die uitsluitend in dit milieu voorkomen.

Natuurlijke loofbossen van de kustduinen

Abelen-Iepenbos in de duinbossen van De Haan

Niet voor het publiek opengestelde grotten

Ingang van een oude mergelgroeve onder de Tiendeberg te Kanne (Riemst).

Ondiepe beken en rivieren met goede structuur en watervegetaties

Ijsvogel

Ondiepe zandbanken in zee die altijd onder water liggen

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken Ondiepe zandbanken in zee die altijd onder water liggen

Open graslanden op landduinen

Buntgras

Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand

De Wilde lijsterbes is een frequente, begeleidende struiksoort van dit bostype.

Regionaal Belangrijke Biotopen

Schorren

Lamsoor

Schorren met Slijkgras

Engels slijkgras langs de Beneden-Zeeschelde

Slenken en plagplekken op vochtige bodems in de heide

Vegetatie van Witte snavelbies, een kwetsbare soort in Vlaanderen.

Slik- en zandplaten die droogvallen bij eb

Gewone zeehond

Slikken met Zeekraal

Pioniervegetaties met Zeekraal

Stroomdalgraslanden langs de Maas

winterbed van de Grensmaas

Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen

Slanke sleutelbloem is een typische soort van oude, beekbegeleidende bossen.

Vastgelegde duinen

Kruipend stalkruid

Vastgelegde ontkalkte duinen

Bremstruwelen ontstaan op verstoorde en verruigde, ontkalkte duinen (d'Heye, Bredene / De Haan).

Veenbossen

Veenbossen

Veldbies-Beukenbossen

Witte veldbies

Vochtige duinvalleien

Vochtige duinvallei

Vochtige tot natte heide

Dopheide

Voedselarme tot matig voedselarme verlandingsvegetaties

Overgangsveen

Voedselarme tot matig voedselarme wateren met droogvallende oevers

Het open water wordt gedomineerd door Duizenknoopfonteinkruid en/of Vlottende bies.

Voedselarme zwak gebufferde vennen die niet vaak droogvallen

Oeverkruid

Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie

Waterplassen

Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen

Soortenrijke, natte ruigte in de Vallei van de Zuidleie (Oostkamp).

Wandelende duinen met Helmgras

Paelsteenpanne te Bredene

Wateren met kranswiervegetaties

Detail Gebogen kransblad met voortplantingsorganen.

Zure bruingekleurde vennen

Den Damp