Nieuws

Voor meer informatie over Natura 2000 kun je terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos
Marie-Laure Vanwanseele
Agentschap voor Natuur en Bos
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
gsm 0499 86 51 58
marielaure.vanwanseele@lne.vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

Lees hieronder alle nieuwsberichten rond Natura 2000

foto © Alex Deyaert
Koning Filip en koningin Mathilde brachten eind april een gesmaakt bezoek aan de Polders van Kruibeke, het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen. De polders maken deel uit van het Sigmaplan. Dat plan heeft als doel de regio te beschermen tegen overstromingen, de toegankelijkheid van de haven van Antwerpen te verzekeren voor de scheepvaart en het ecosysteem van de Schelde te herstellen. Dat herstel betreft twee types natuur:...
In het Kempense Balen loopt momenteel het Life+ project Most-Keiheuvel. Het ANB werkt hier samen met de provincie Antwerpen, Kempens Landschap en Bosgroep Zuiderkempen hard aan het herstel van Europese topnatuur. Het projectgebied is gelegen in de SBZ -H Bovenloop van de Grote Nete met Zammels Broek, Langdonken en Goor en heeft een totale oppervlakte van 540 ha. Daarvan heeft het ANB ongeveer de helft in beheer. Zeer bijzonder is de nagenoeg...
In het militair domein ‘NAVO-vliegveld Weelde’ loopt momenteel een project van ecologisch herstel van open heide-, landduin- en heischrale graslandvegetaties. Om de doelstellingen te bereiken diende 12,3 ha (ecologisch minder waardevol) bos gekapt en vervolgens geplagd te worden. Het militair domein maakt integraal deel uit van het Europese vogelrichtlijngebied ‘Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout’ en bijna integraal ook van...
De Europese Commissie keurde op 27 april het actieplan goed om de implementatie van Natura 2000 te optimaliseren. Dit actieplan is het gevolg van de conclusies uit de 'fitness check' die de Commissie in december 2016 publiceerde. Het plan bevat vijftien maatregelen die tegen 2019 in de praktijk moeten worden gebracht om de uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn , de kern van het EU-natuurbeleid, snel te verbeteren. De...
Op 10 maart 2017 keurde de Vlaamse Regering twee nieuwe S-IHD -besluiten goed. Met deze besluiten werden de speciale beschermingszones ( SBZ ) aangewezen en specifieke instandhoudingsdoelen (IHD) vastgesteld voor die betrokken speciale beschermingszones. Het gaat om de besluiten voor de SBZ’s Schorren en polders van de Beneden-Schelde (ook ‘Linkerscheldeoever’ genoemd) en Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer (meestal...
Dit jaar vieren zowel Natura 2000 als LIFE hun 25ste verjaardag op 21 mei 2017! Uiteraard willen we dit in de bloemetjes zetten. Ter gelegenheid van deze dag zullen er meer dan 25 activiteiten plaatsvinden, verspreid over heel België en gecoördineerd door het Life BNIP project. De activiteiten zijn onder te verdelen in vier categorieën, zo is er voor elk wat wils. De ‘foodies’ komen aan hun trekken bij de activiteiten met een culinaire twist,...
Binnenkort is het zover, dan kleurt het Hallerbos weer paars van de wilde hyacinten. Ze verspreiden ook een zalige geur. Een lust voor de zintuigen. Dat zorgt elk voorjaar voor een gezellige festivaldrukte die we in goede banen moeten leiden, want wilde hyacinten zijn heel kwetsbaar. Het Hallerbos is dé plek in Vlaanderen met de grootste oppervlakte aan wilde hyacinten. Van heinde en ver komen toeristen dit pimpelpaarse schouwspel bewonderen...
Het Sigmaplan stelt met veel trots zijn gloednieuwe website voor. Je ontdekt er alle aspecten van het veelzijdige Sigmaplan: waterveiligheid, de ontwikkeling van waardevolle riviernatuur, fietsen en wandelen langs het water, de zorg voor groene landschappen. Verwacht je aan nieuws en informatie over de 19 Sigmaprojecten, geflankeerd door knappe beelden, video’s en wetenswaardigheden over de Schelde en haar zijrivieren. Nieuw zijn de ‘Doen!’-...
Elf Vlaamse en Nederlandse landbouwers zorgen in de grensstreek samen voor 150.000m2 nieuw voedselgebied voor de bruine kiekendief. Een demo-project in het Nederlandse Terhole droeg de laatste 32.000 m2 bij om de eerste uitdaging te laten slagen. Met tien concrete uitdagingen in de Grensparkchallenge wil het Interregproject ‘Grenspark Groot-Saeftinghe’ de weg vrijmaken voor een echte grensparkentiteit. De bruine kiekendief kan in de grensregio...
Het Vinne was lang het enige natuurlijke meer in Vlaanderen, tot het in de tweede helft van de 19de eeuw werd drooggelegd. Met het natuurinrichtingsproject Het Vinne werd dit natuurlijke binnenmeer hersteld. Zo kon 70 ha van het Europees beschermde habitat ‘van nature eutrofe meren’ (3150) tot ontwikkeling komen. In januari 2004 gingen de natuurinrichtingswerken van start. Op de plaats waar het meer zou komen werd het bos gekapt. In de oeverzone...
De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000 . Daarom zal ook Vlaanderen stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. Het Vlaams Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van die Europese natuurdoelen . De Vlaamse Regering ging onlangs over tot de voorlopige vaststelling van het eerste Vlaams Natura 2000-programma,...
hamster (c) Rollin Verlinde
De grauwe kiekendief en de hamster hebben het moeilijk om in Vlaanderen te overleven. Beide soorten hebben grootschalige akkergebieden nodig en die zijn nog moeilijk te vinden. Om de achteruitgang van deze soorten en alle akkervogels te stoppen, keurde minister Schauvliege onlangs zogenaamde soortenbeschermingsplannen goed. Daarin zijn allerlei maatregelen en middelen voorzien. Zo komen er nu vier gebiedscoördinatoren die lokaal in overleg...
De knoflookpad is een zeer zeldzaam amfibie in Vlaanderen. Zijn leefgebied bestaat uit een open, zandige bodem nabij voornamelijk (middel)grote, matig voedselrijke tot van nature voedselrijke waterpartijen. Het SBP beoogt een toename van het verspreidingsgebied en het versterken van de bestaande populaties tot een minimum van 50 roepende mannetjes per populatie . Daarnaast dient de kwaliteit van het leefgebied te worden verbeterd. Lees het...
Voor het habitatrichtlijngebied ‘Schelde-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ en de overlappende vogelrichtlijngebieden ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’ en ‘Durme en middenloop van de Schelde’ zijn hoge doelen gesteld voor broedvogels van moeras en open water. Logisch, want deze habitats vormen van nature essentiële onderdelen van vallei- en estuariene ecosystemen. Doelsoorten variëren van Europees beschermde soorten (...
Op 27 januari 2017 werd het decreet afgekondigd waarmee de bepalingen inzake het instandhoudingsbeleid opnieuw worden ingevoerd in het natuurdecreet . Die bepalingen waren vernietigd door een arrest van het Grondwettelijk Hof van 28 april 2016. De reden voor de vernietiging was niet de wijze waarop het instandhoudingsbeleid zelf vorm krijgt, maar wel het feit dat niet is voorzien in een vorm van voorafgaande inspraak voor het publiek. Met het...