Nieuws

Voor meer informatie over Natura 2000 kun je terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos
Marie-Laure Vanwanseele
Agentschap voor Natuur en Bos
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
gsm 0499 86 51 58
marielaure.vanwanseele@lne.vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

Lees hieronder alle nieuwsberichten rond Natura 2000

Met de projectsubsidies natuur wil de minister concrete initiatieven stimuleren die een bijdrage leveren aan de Europese natuurdoelen . Het Agentschap voor Natuur en Bos trekt hiervoor 1,5 miljoen euro uit. Dit bedrag wordt verdubbeld tot 3 miljoen euro door een aanvullende Europese cofinanciering vanuit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPOIII). De basissubsidie bedraagt 50, 80 of 90 procent van de totale projectkost afhankelijk van...
foto sprinkhaanzanger (c) Yves Adams, Vildaphoto
Dank zij de inrichting van het gecontroleerd overtromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (‘KBR’) vestigden zich de laatste jaren vele riet- en moerasvogels, waaronder heel wat Europees te beschermen soorten . Gegevens van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), verzameld bij de monitoring van dat gebied, tonen dat succes duidelijk aan. Met ruim 600 ha is het overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde met voorsprong het grootste...
De voorbije jaren werd over heel Vlaanderen ingezet op projecten die zorgen voor herstel en instandhouding van onze Europese natuur. Het gaat daarbij in veel gevallen over lokale samenwerkingsverbanden waarbij partners middelen en expertise samenbrengen. Deze aanpak op gebiedsniveau is cruciaal voor een succesvolle realisatie van de Natura 2000 -doelen. Onze natuur van Europese allure is tegelijk lokale natuur, ingebed in een plaatselijke...
Het Vlaamse Life+ Scalluviaproject in de Polders van Kruibeke langs de Schelde is genomineerd voor de Europese Natura 2000 Award in de categorie ‘reconciling interests/perceptions’. Mede-eigenaarschap van natuurprojecten is een luik waarop het Scalluviaproject sterk inzet en waarrond het team een mooie knowhow heeft opgebouwd. Deze kennis hebben ze gebundeld in 10 keys to co-ownership. Het Life+ - project Scalluvia werd geselecteerd als finalist...
Wat is Natura 2000 en hoe wordt het toegepast in Vlaanderen? Hoe worden de speciale beschermingszones afgebakend? Hoe worden de natuurdoelen vastgelegd en gerealiseerd? En hoe wordt dit alles geëvalueerd? Wat hebben we te winnen met Natura 2000? Je leert het allemaal tijdens de cursusdag 'Natura 2000 van A tot (SB)Z', op vrijdag 27 april in Neerijse. Ga naar de website van Inverde voor meer informatie .
Met de aankoop van het Beltenbos te Kapellen kan het volledige deelgebied van SBZ Schietvelden voortaan optimaal worden beheerd. Het tot nu toe privé-domein van een kleine 40 hectare was een missing link tussen het militair domein en ´De uitlegger´ en de antitankgracht. Hiermee versterken we niet alleen het regionale ecologisch netwerk, maar kan er nu ook concreet werk worden gemaakt van prioritaire inspanningen en acties voor het Natura 2000 -...
Eind 2017 stelde minister Schauvliege het soortenbeschermingsprogramma ( SBP ) vast voor de vroedmeesterpad, de hazelmuis, de grauwe klauwier en ook voor beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper. De vroedmeesterpad is een klein padje dat voorkomt op zonnige hellingen in het Brabants heuvelland, het zuiden van Haspengouw en de Voerstreek. De toenemende verbossing en het verdwijnen van zonnige overgangsbiotopen biedt de vroedmeesterpad...
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege subsidieert 53 projecten die unieke Vlaamse topnatuur zullen creëren en beschermen. In totaal gaat het om drie miljoen euro waarmee de minister dus het recordbedrag van vorig jaar verdubbelt. Het succes heeft te maken met een flinke stijging van het aantal projecten, de kwaliteit ervan en de cofinanciering vanuit Europa. De subsidies moeten tonen hoe bepaalde ingrepen snel...
Op 21 november 2017 gaat de nieuwe IMPACTSCORETOOL online. De IMPACTSCORETOOL vervangt de IMPACTSCORE NH3 die in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS) werd ontwikkeld. Met de nieuwe tool kan men begroten hoeveel vermesting door stikstof er vanuit stallen is ter hoogte van habitatrichtlijngebied . De berekening resulteert in een impactscore, die gehanteerd wordt bij de vergunningverlening. Daarbij wordt tevens het...
Betrokkenheid, toewijding en het werk van vele handen vormen de belangrijkste sleutel tot succes voor Natura 2000 . Om dit nog verder aan te moedigen, heeft de Europese commissie de Natura 2000-award in het leven geroepen. Met deze award wil Europa de uitblinkers in management en draagvlakversterking van het Natura 2000-netwerk in de schijnwerpers zetten. Ook wil de commissie hiermee nog verder werken aan sensibilisering en bewustmaking over het...
Omzendbrief/LNE/2015/1 werd gewijzigd. Deze omzendbrief biedt op basis van het Natuurdecreet een kader aan de opstellers van een passende beoordeling . Daarnaast maken ook vergunningverlenende instanties gebruik van dit document, bv. wanneer zij een vergunning afleveren voor een activiteit met mogelijke effecten in een Speciale BeschermingsZone ( SBZ ). De inhoud van de vorige omzendbrief werd grotendeels behouden. De belangrijkste wijziging...
Op vrijdag 13 oktober 2017 worden de resultaten voorgesteld van de tweede Vlaamse bosinventarisatie. De eerste inventarisatie liep van 1997 tot 1999. Op bijna 3.300 locaties in Vlaanderen werd toen de kwaliteit van het bosareaal gemeten. De tweede inventarisatie startte in 2009 en loopt meer continu en gespreid over een periode van tien jaar. Inmiddels zijn ruim 75 procent van van de metingen uitgevoerd. Tijd dus om de eerste resultaten aan je...
Een landbouwer die op zijn bedrijf een impactscore heeft van minstens 5% en minder dan 50% en die plannen heeft om zijn exploitatie uit te breiden maar daarvoor geen gunstige passende beoordeling krijgt, kan in aanmerking komen voor het flankerend beleid nadat een onafhankelijk bedrijfsadvies werd uitgevoerd. De volgende flankerende maatregelen zijn opgenomen in het herstructureringsprogramma: • bedrijfsbegeleiding: een advies bij een erkende...
In uitvoering van de regeringsbeslissing van 30 november 2016 over de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het Instandhoudingsbesluit van 20 juni 2014 gewijzigd. De aanpassingen gaan over de wijze om de zoekzones te bepalen en moeten resulteren in kleinere zoekzones. - De definitie van ‘passend beheer’ is voortaan ruimer. Ook overeenkomsten die het passend beheer beschrijven komen nu in aanmerking om...
Op 1 juli 2017 werden updates gepubliceerd van de praktische wegwijzers eutrofiëring en verzuring via lucht. Dit gebeurde naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering van 30 november 2016 inzake IHD en PAS. De praktische wegwijzers vormen de leidraad voor de opmaak van een passende beoordeling . Deze documenten zijn dynamisch en worden naargelang de noodzaak geüpdatet. Door deze beslissing is vanaf 1 juli 2017 een gewijzigd...