Monitoring kamsalamander Drongengoed

03-07-2019
Foto Wouter Pattyn

Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Meetjesland slaan de handen in elkaar om in de regio Drongengoed het poelennetwerk te inventariseren op salamanders. Meer in het bijzonder gaan ze op zoek naar de kamsalamander, een bijzondere soort die in deze omgeving nog in kleine aantallen voorkomt. Om de kamsalamander de kans te geven opnieuw uit te breiden, worden jaarlijks enkele bestaande poelen geruimd. Er worden ook nieuwe poelen aangelegd. Immers, hoe dichter het netwerk van geschikte poelen, hoe meer overlevingskansen voor de salamanders. Een nabijgelegen schuilplaats aan land zoals hagen, houtkanten, bosranden en ruigtes zijn ook belangrijk.

Voor de inventarisatie worden per poel telkens twee fuiken uitgezet. Na een nacht worden de gevangen diertjes uit de fuik gehaald, op naam gebracht, geteld en opnieuw in de poel vrijgelaten. Per fuik kan het aantal variëren van enkele exemplaren tot wel vijftig dieren. Naast de kamsalamander komen in de regio ook kleine water-, alpenwater- en vinpootsalamander voor. De kamsalamander is de grootste, maar ook meest zeldzame. Daarom is het hoognodig dat er in de streek meer geschikte poelen komen.

Uit de monitoring kwam naar voor dat de kamsalamander slechts in twee van de twaalf onderzochte poelen werd waargenomen met telkens één exemplaar. Dat is nog minder dan vorig jaar. Dit kan beïnvloed zijn door het frisse voorjaar, maar toont hoedanook aan dat het voor deze soort in de regio Drongengoed 5 voor 12 is. Dit najaar wordt in overleg met het INBO onderzocht of kan worden overgegaan tot herintroductie van opgekweekte kamsalamanders om zo genetische uitwisseling met resterende kamsalamanders mogelijk te maken. De overige drie salamandersoorten werden verspreid waargenomen en bevolkten soms recent gegraven poelen. Uitbreiding van het poelennetwerk met nabijheid van kleine landschapselementen is zeker lonend.