Ondersteuning opmaak van een passende beoordeling met praktische wegwijzers

62aantal Natura 2000-gebieden in Vlaanderen

Duiding en achtergrond vind je in de omzendbrief passende beoordeling. Vanaf nu biedt het E-loket praktische ondersteuning bij het opstellen van een voortoets of passende beoordeling .

Wil je weten welke aspecten belangrijk zijn bij de opmaak van een passende beoordeling? Je vindt een overzicht in deze leidraad.

De praktische wegwijzers passende beoordeling gaan dieper in op de vraag of een bepaalde milieudruk al dan niet te beschouwen is als een betekenisvol effect. Ze vormen een leidraad voor het opstellen van een passende beoordeling volgens een vast stramien. Deze wegwijzers worden uitgewerkt per effectgroep en kunnen via deze link geraadpleegd worden.

In relatie tot de PAS is een berekeningstool ontwikkeld om de impact van een bedrijf te berekenen op de omgevende Natura 2000-natuur.

Het kaartmateriaal waarnaar verwezen wordt in bovenstaande praktische wegwijzers (biologische waarderingskaart, habitatkaart, zoekzones) kan je raadplegen via geopunt.be.

De n-overschrijdingskaart kan je hier downloaden (zip - 12Mb)

Er werd ook een omzendbrief opgemaakt over de toepassing van de passende beoordeling bij vergunningsaanvragen van projecten of activiteiten met mogelijk betekenisvolle effecten op (een) speciale beschermingszone(s). In deze omzendbrief wordt de reikwijdte, procedure en inhoud van de passende beoordeling beschreven.