Investeringssubsidies Natuur 2014

De Vlaamse overleggroep lanceerde een projectoproep 2014 voor Investeringssubsidies Natuur-projecten voor concrete realisaties op het terrein (eenmalige inrichtingswerken, natuurontwikkelingswerken, achterstallig beheer…).

Doelstelling: een stimulans geven aan de doelgroepen om een zichtbare bijdrage te leveren aan Natura 2000. Dat toonde aan dat ook actoren buiten de overheid een rol te spelen hebben.

In totaal kregen 28 voorstellen groen licht.

Provincie Antwerpen

ANB Antwerpen – Ivan Schoemans – 0477 43 64 54 – ivan.schoemans@lne.vlaanderen.be

Blakheide

Gemeente Beerse zal in de Blakheide binnen het Natura 2000-gebied Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats, 2,2 ha heide herstellen via frezen en afplaggen van de strooissellaag, en een extensief beheer met schapenbegrazing. Doordat er meer afwisseling gecreëerd wordt tussen bos en open heide, zullen de inspanningen eveneens gunstig zijn voor nachtzwaluw en boomleeuwerik.

Velderheide

Gemeente Beerse zal in Velderheide binnen het Natura 2000-gebied Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen kamsalamanderhabitats, overwinteringsplaatsen creëren voor meerdere vleermuissoorten zoals baardvleermuis, grootoorvleermuis, franjestaart, watervleermuis.

Natuurontwikkeling in het Goor

In een deelgebied van het Natura 2000-gebied ‘Bovenloop Grote Nete met Zammels Broek, Langdonken en Goor’ zal bosgroep Zuiderkempen een natuurgerichte vijver creëren met het oog op amfibieën (kamsalamander), libellen en vleermuizen. Met de ingreep wordt invulling gegeven aan de doelstellingen voor de ontwikkeling van voedselrijke tot matig voedselarme watertypes.

Optimalisatie Fort van Schoten voor overwinterende vleermuizen
In het militaire domein in Schoten gaat Natuurpunt Antwerpen Noord, in het Natura 2000-gebied Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat, zorgen voor inrichting van winterverblijven voor vleermuizen.
Contactgegevens: Willy Ibens, GSM: 0475 91 03 16, email: willy.ibens@gmail.com

Kleine Netevallei

In de gemeenten Nijlen, Zandhove en Ranst wordt door Natuurpunt, in het Natura 2000-gebied Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en hei, het broekbos hersteld met weekendvijver als uitgangssituatie en ook nog veen, ruigte en grasland. Dit zal ook ten goede komen voor een aantal dieren zoals kleine modderkruiper, porseleinhoen, ijsvogel…

Turnhouts vennengebied

In de gemeente Turnhout zal Natuurpunt in het Natura 2000-gebied Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout werken aan het herstel van 3 ha heischraal grasland met herstel van een venige laag binnen de historische contour van een ven.

Contactgegevens : Joost Dewyspelaere, 015 29 72 28 , joost.dewyspelaere@natuurpunt.be

Visbeekvallei

In de gemeenten Lille en Beerse zal Natuurpunt in het Natura 2000-gebied Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen, heide herstellen door afgraving, hetgeen ook bijkomend leefgebied voor adder creëert, broekbos en ven herstellen door omvorming van weekendvijvers en blauwgrasland herstellen.

Witte Netevallei

In de gemeenten Retie, Kasterlee, Dessel zal Natuurpunt in het Natura 2000-gebied Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en hei, vennen herstellen door weekendvijvers te vernatuurlijken (afschuinen van de oevers, visvrij maken en aanplant kappen).
 

Provincie Limburg

ANB Limburg – Jasper Goffin – 0479 54 90 09 – jasper.goffin@lne.vlaanderen.be

Dreefherstel voor behoud van de vleermuizenpopulaties in Hamont-Achel

In de gemeente Hamont-Achel zal Regionaal Landschap Lage Kempen in het Natura 2000-gebied ‘Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen’ een dreef herstellen met het oog op landschapsherstel om zo het leefgebied van holbewonende vleermuizensoorten te verbeteren.

Natuurherstel Groot Terherken

In gemeente Diepenbeek gaat het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren samen met private eigenaar Pieter Daenen in het Natura 2000-gebied ‘Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’ voor diverse graslandhabitats (waaronder blauwgrasland) een achterstallig beheer uitvoeren inclusief installeren van een aangepast maaibeheer, kapwerken uitvoeren ten behoeve van graslanduitbreiding, en daarnaast een poel ruimen en een begreppeling herstellen. De maatregelen zijn eveneens gunstig voor grauwe klauwier.

Grote Modderkruiper Schulensbroek

In de gemeenten Herk-de-Stad, Lummen, en Halen zal het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren in Natura 2000-gebied Demervallei door het verwijderen van wilgenopslag in en rond het slotennetwerk, werken aan het herstel van graslandhabitat (laag gelegen schraal hooiland). Het openmaken van het landschap draagt bij tot de doelstellingen voor kwartelkoning. Via onderzoek en analyse van aanwezigheid van grote modderkruiper in het gebied, zal het waterlopenbeheer in het gebied bijgestuurd worden en wordt op termijn verdere specifieke biotoopinrichting gepland.

Overwinteringshabitats prioritaire vleermuizen, Riemst

Gemeente Riemst gaat binnen het Natura 2000-gebied ‘Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten’ mergelgroeves ontoegankelijk maken en inrichten door middel van optimalisering binnenklimaat inzake temperatuur, luchtvochtigheid en verluchting, in functie van de habitateisen van verschillende vleermuissoorten.

Herstel moerashabitat in Hamont, met focus op Roerdomp

In Hamont-Achel zal private eigenaar Thierry de L'Escaille binnen Natura 2000-gebied ‘Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof’ door middel van graafwerken, kapwerken en aanplantingen, het moeraslandschap uitbreiden en zo het habitat voor roerdomp doen toenemen.

Heideherstel Beverbeekse Heide

In Hamont-Achel zal het Regionaal landschap Lage Kempen binnen Natura 2000-gebied ‘Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen’ werken aan de uitbreiding en versterking van droge heide in complex met snavelbiesvegetatie. Dit wordt gerealiseerd door het uitvoeren van noodzakelijke kappingen en plagwerken.

Opglabberzavel

De stad Genk gaat binnen het Natura 2000-gebied ‘Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik’ verboste heide openzetten met behoud van kleine bosjes, open heide verjongen, bestrijding van ‘serotina’ en stuifzanden openmaken.

De Molenbeemden

In Bilzen en Riemst gaat Orchis vzw binnen Natura 2000-gebied ‘Jekervallei en bovenloop van de Demervallei’ blauwgrasland en kalkmoeras herstellen en leefgebied maken voor zegge- en nauwe korfslak, purperstreepparelmoervlinder door de waterhuishouding herstellen, populieren, elzen en wilgen verwijderen en verdere verschraling realiseren door maaibeheer.

Munsterbos

In Bilzen gaat Natuurpunt Beheer vzw in het Natura 2000 Overgang Kempen-Haspengouw, twee privévijvers herstellen die deel uitmaken van een vijvercomplex, dit zal ook extra leefgebied opleveren voor roerdomp en woudaapje (soorten reigers).

Abeekvallei

In Meeuwen-Gruitrode gaat Natuurpunt, in het Natura 2000-gebied Abeek met aangrenzende moerasgebieden, een weekendvijver omvormen tot een broekbos.

Dommelvallei

In de gemeenten Peer, Kleine-Brogel, Wijchmaal, Eksel, Overpelt Natuurpunt Beheer vzw in het Natura 2000 gebied BE2200029Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden Voormalige weekendvijvers worden omgezet naar broekhabitat via exotenverwijdering, profiel- en hydrologieherstel en spontane verjonging.
 

Provincie Oost-Vlaanderen

ANB Oost-Vlaanderen – Jan Menschaert – 09 276 20 22 - jan.menschaert@lne.vlaanderen.be

Roste Muis

In Sint-Laureins zal private eigenaar Marc Govaert binnen Natura 2000-gebied ‘Polders’ een kerngebied van zilte graslanden realiseren alsook het habitat van de bruine kiekendief verbeteren. Deze doelstellingen worden gerealiseerd door middel van maaien, afgraafwerken en waterpeilbeheer.

Ontsnipperingsmaatregelen kamsalamander Zandleemstreek

De gemeenten Wetteren en Wichelen realiseren samen zeven amfibietunnels in het Natura 2000-gebied ‘Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek’ ter hoogte van het Moleneed in Wichelen en de Braektestraat in Wetteren. Daardoor kan de populatie kamsalamander die nu overwintert in het Paelepelbos zich verder verspreiden in het natuurdomein Vallei van de Serskampse beek, waar het ANB onlangs verscheidene nieuwe poelen heeft aangelegd.

 

Provincie Vlaams-Brabant

ANB Vlaams-Brabant – Johan Toebat – 016 66 63 21 – johan.toebat@lne.vlaanderen.be

Groeve De Kock

Natuurpunt gaat in groeve De Kock de achteruitgang van de staat van instandhouding van de populatie van vroedmeesterpad tegen gaan door de habitat grondig te herstellen.

Hellebos-Rotbos

In het Natura 2000-gebied, valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem, gaat Natuurpunt habitatwaardige graslanden ontwikkelen.

Vorsdonckbroeck

In de gemeente Aarschot gaat Natuurpunt, in het Natura 2000-gebied Demervallei, trilvenen, waterpartijen en een mozaïek van ven, heide en heischraal grasland ontwikkelen. Dit geeft ook extra leefgebied aan kamsalamander en poelkikker.

’s Hertogenheide

In gemeente Aarschot zal Immoco nv via het Regionaal Landschap Noord-Hageland in Natura 2000-gebied ‘Demervallei deelgebied Hertogenheide, Kloesebos, Eikelberg, Vorsdoncks-Turfputten, Amberbeemd, Bartelsrot’ heide en heischraal grasland herstellen door te kappen, chopperen en afvoeren van het houtafval en strooisel. Tussen de vier projectgebieden kunnen interessante overgangen zich ontwikkelen, zoals het heischraal grasland. Door de maatregelen ontwikkelen zich ook kansen voor o.a. nachtzwaluw en boomleeuwerik.

Kleine Getevallei – kamsalamander

In de gemeenten Zoutleeuw en Linter zal het Regionaal landschap Zuid-Hageland binnen Natura 2000-gebied ‘Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’ vijf poelen aanleggen die geschikt zijn voor kamsalamander en een afrastering plaatsen ter verbetering van het landhabitat.
 

Provincie West-Vlaanderen

ANB West-Vlaanderen – Jeroen Bot – 0494 59 05 18 – jeroen.bot@lne.vlaanderen.be

Uitkerkse Polder

In Blankenberge gaat Natuurpunt in het Natura 2000-gebied Polders, door middel van afgraving van een bestaande graslandvegetatie zilte vegetaties ontwikkelen.

Drie Mussen

In de gemeenten Diksmuide, Beerst en Vladstro zal het regionaal landschap IJzer en Polder in Natura 2000-gebied ‘Ijzervallei’ uitwerking geven aan de kwaliteitsverbetering van het biotoop van de blauwborst, alsook een kwaliteitsverbetering voor soorten van grote open landschappen.