Investeringssubsidies Natuur 2015

In 2015 werd opnieuw de projectoproep Investeringssubsidies Natuur gelanceerd voor concrete realisaties op het terrein (eenmalige inrichtingswerken, natuurontwikkelingswerken, achterstallig beheer…).

Doelstelling: een stimulans geven aan de doelgroepen om een zichtbare bijdrage te leveren aan Natura 2000. Dat toonde aan dat ook actoren buiten de overheid een rol te spelen hebben.

In totaal kregen 34 voorstellen groen licht.

 

Provincie Antwerpen

ANB Antwerpen – Ivan Schoemans – Tel: 0477 43 64 54 –  ivan.schoemans@lne.vlaanderen.be

Inrichting Kamsalamanderhabitat De Leeuwerik

Het regionaal landschap de Voorkempen zal in het Natura 2000-gebied 'Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats’ 2 voormalige kleiputten inrichten (gezamenlijke oppervlakte van 4600 m²) als kamsalamanderhabitat samen met het inrichten van een zone van +- 7000m² rondom de beide putten als land/zomerhabitat.

Contactgegevens: Ines Van Limbergen; tel: 03/312 87 15; ines.vanlimbergen@rldv.provant.be

Inrichten vleermuisobjecten in de Voorkempen

Het regionaal landschap de Voorkempen zal in het Natura 2000-gebied ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ alsook buiten het Natura 2000-gebied drie locaties inrichten met het oog op de ontwikkeling van stapstenen voor vleermuizen op enkele belangrijke assen in de Voorkempen. In dit project worden volgende locaties heringericht: het herstel van de toegang tot de IJskelder domein Hemelrijck te Essen, herinrichten van de kerkzolder Overbroek te Brecht, ook het centraal gebouw en twee aanpalende bunkers van de Schans van Schilde worden onder handen genomen.

Contactgegevens: Ines Van Limbergen; tel: 03/312 87 15; ines.vanlimbergen@rldv.provant.be

Kempense Kleiputten

De bosgroep Noorderkempen voert in Rijkevorsel een project uit gericht op het bijdragen tot de instandhouding van de Europees beschermde soort: de poelkikker. Het project bestaat uit het kappen van bomen rond het ven, afschuinen van de oevers om een geleidelijke overgang te verkrijgen tussen de natte en droge habitats, frezen van stronken in de eerste 10 meter langs het ven, plaggen en afvoeren plagsel. Het bos rondom het ven wordt op termijn omgevormd naar een inheems gemengd bos, daarbij is het verwijderen van Amerikaanse vogelkers een eerste stap.

Contactpersoon: Kevin Greeven; tel: 0477 63 12 47; kevin.greeven@provincieantwerpen.be

Vismigratie in de Grote Nete en kleine hoofdgracht te Balen

De provincie Antwerpen voert een project uit in het Natura 2000-gebied 'Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor'. Het project focust op een goede staat van instandhouding van de beekprik en kleine modderkruiper. Om dat te bekomen wordt geïnvesteerd in een hermeandering om een natuurlijke beekstructuur te herstellen (deelproject Grote Nete). Verder wordt een stenen helling aangelegd binnen de bedding (deelproject Kleine Hoofdgracht). En als laatste wordt de vismigratie hersteld.

Contactpersoon: Bianca Veraart; tel: 03 240 54 57;  bianca.veraart@provincieantwerpen.be

Kappen pontische rododendrons Bos van Ranst

De gemeente Ranst voert een project uit in het bos van Ranst gelegen in het Natura 2000-gebied ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’. Het project bestaat uit het afzagen van rododendrons waarbij wortels worden uitgetrokken en het takhout ter plaatse blijft, verhakseld wordt en uitgetrokken stronken/wortels verwijderd worden. 

Contactpersoon: Leen Bouwen; tel: 03 470 10 89; milieu@ranst.be

Markvallei

Natuurpunt voorziet in gemeente Hoogstraten een project waarbij buiten de speciale beschermingszone gewerkt zal worden aan het realiseren van habitat 9190 (Oud zuurminnend eikenbos met Quercus robur op zandvlakten) door middel van een doorgedreven bestrijding van pontische rododendron. 

Contactpersoon: Frederik Naedts; tel: 0478 26 79 91; frederik.naedts@natuurpunt.be

Winkelsbroek

Natuurpunt zal in Turnhout een project uitvoeren binnen het Natura 2000-gebied ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’, dat invulling geeft aan de doelen voor ven habitat (3130) en de daarvoor opgestelde prioritaire acties. Concreet wordt een weekendvijver vernatuurlijkt door het visvrij maken en door herstel (afgraven en afvoeren) van de oeverwal tot op het historisch maaiveld.

Contactpersoon: Frederik Naedts; tel: 0478 26 79 91; frederik.naedts@natuurpunt.be

De Vennen

Natuurpunt zal in Balen een project uitvoeren binnen het Natura 2000-gebied ‘Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor’, dat invulling geeft aan de doelen voor alluviaal essen-elzen bos (habitat 919E0). De werken kaderen binnen een groter LIFE project ‘Grote Netewoud’. Een herinrichting van voormalige weekendvijvers wordt voorzien door middel van het instoten van dijken met lokaal grondverzet. Het herstel van een goede abiotische uitgangssituatie moet op deze manier leiden tot bijkomende oppervlakte habitatwaardig broekbos.

Contactpersoon: Manu Büscher; tel: 0478 26 79 91; manu.buscher@natuurpunt.be

Verbetering winterverblijfplaats vleermuizen Fort III Borsbeek

Gemeente Borsbeek zal binnen het Natura 2000-gebied ‘Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat’ in Fort III Borsbeek drie afsluitingen plaatsen in Cortenstaal om frequente verstoring van de vleermuizen door betreding van van een aantal ruimten in het fort, tegen te gaan. Op eigen kosten zal de gemeente bovendien het aanwezige afval en steenpuin verwijderen in het binnenfort.

Contactpersoon: Marc Tritsmans; tel: 03 320 94 02; milieu@borsbeek.be

Winterverblijfplaatsen vleermuizen fort 4 Mortsel

Gemeente Mortsel zal binnen het Natura 2000-gebied ‘Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat’ in Fort IV werken aan kwaliteitsverbetering van het leefgebied door middel van het inrichten van meerdere locaties. Er worden openingen afgesloten in het plafond, een metalen deur en luik worden geplaatst, bestaande deuren worden aangepast, en gebouwen worden afgesloten om winterverblijven mogelijk te maken op hoger gelegen holtraversen en lage batterijen.

Contactpersoon: Erik Mertens; tel: 03 444 18 43; erik.mertens@mortsel.be

Inrichting winterverblijfplaats voor vleermuizen in Fort 5 Edegem

Gemeente Edegem werkt binnen het Natura 2000-gebied ‘Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat’ in Fort IV en aansluitend park – als belangrijke fourageergebied, aan een project voor het realiseren van de doelen voor vleermuizen door het verbeteren en opnieuw geschikt maken van bestaande kamers; het inrichten van nieuwe kamers binnen de contrescarpe, en het vervangen van bestaande armaturen door vleermuisvriendelijke lichtarmaturen langs een deel van het fietspad tussen Hof Ter Linden en Fort V met de fortloop als vliegcorridor.

Contactpersoon: Johan Asselberghs; tel: 02 389 24 31; johan.asselberghs@edegem.be

Inrichten weekendvijvers Kleine Netevallei

Natuurpunt werkt binnen het Natura 2000-gebied ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en hei’ een project uit dat invulling geeft aan de prioritaire inspanningen voor het gebied rond uitbreiding van alluviaal essen-elzen broekbos (habitat 91E0). Daarvoor worden enkele voormalige weekendvijvers in de Kleine Netevallei heringericht door het instoten van aanwezige dijken. Via afvissen wordt de visfauna verwijderd. Daarnaast wordt ook een afbraak van de weekendhuisjes voorzien, op eigen kosten.

Contactpersoon: Wout Opdekamp; tel: 0491 71 33 25; wout.opdekamp@natuurpunt.be

 

Provincie Limburg

ANB Limburg – Jasper Goffin – Tel: 0479 54 90 09 – jasper.goffin@lne.vlaanderen.be

De Hoefaert

Het regionaal landschap Haspengouw en Voeren zal in het natuurgebied de Hoefaert gelegen in Natura 2000-gebied ‘Overgang Kempen-Haspengouw’ een project uitvoeren met betrekking tot de aanwezige vijvers en omliggende weilanden in de Hoefaert. De inrichting bestaat in eerste instantie uit het herstel van de vijvercascade waarbij de waterhuishouding en de vijverprofielen worden hersteld. Ten tweede wordt geïnvesteerd in het herstel van vochtige tot droge schraalgraslanden door het verwijderen van opslag van bomen en struiken, herstel oppervlakte afwatering van de graslanden en ten derde wordt er gewerkt aan het herstel van heischrale graslanden en heidevegetaties.

Contactpersoon: Joke Rymen; tel: 011/24 91 55;  joke.rymen@rlh.be
 

Landduinenherstel in den Brand

Het regionaal landschap Lage Kempen voert in het gebied ‘In den Brand’ gelegen in het bosgebied Bosland en in het Natura 2000-gebied Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden een project uit gericht op het herstel van de landduinen. In het project gaat de aandacht naar het openmaken van landduinen. Doordat de successie op de landduinen teruggedrongen wordt, kan de psammofiele heide hersteld worden of ontwikkelen. Verder worden nog eikenhakhoutstoven hersteld. Amerikaanse vogelkers wordt ook bestreden om verjonging en verdere verspreiding tegen te gaan alsook de Amerikaanse Eik in de omgeving van de hakhoutstoven.

Contactpersoon: Joke Roebben; tel: 0476 98 71 71; joke.roebben@rllk.be

Herstel biotoop Knoflookpad

Het regionaal landschap Lage Kempen zal in het Natura 2000-gebied ‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’ een project uitvoeren met oog op het herstel van het biotoop van de knoflookpad. De inrichting bestaat uit het herstel van een historische vijver, het openmaken van de verboste psammofiele heide, het openmaken van de natte zone tussen de vijver en het hooiland, verwijderen van wilgenopslag op het hooiland alsook bestrijding van Amerikaanse vogelkers.

Contactpersoon: Joke Roebben; tel: 0476 98 71 71; joke.roebben@rllk.be

UBP Grootbroek: maatregelen ten voordele van soorten in het vogelrichtlijngebied

De bosgroep Noordoost Limburg voert in het Grootbroek een project uit gelegen in het Natura 2000-gebied ‘Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof’. Het project focust op het verbeteren van de leefomgeving van grauwe klauwier, wespendief en boomkikker. De inrichting bestaat uit de aanleg van houtkanten in functie van het versterken van het boccagelandschap. Er worden poelen aangelegd alsook rasters om te beschermen tegen de begrazing. De poelen worden aangelegd in functie van de boomkikker en om het voedselaanbod te vergroten van grauwe klauwier en wespendief.

Contactpersoon: Pascal Vanhees; tel: 0478 55 16 14; pascal.vanhees@limburg.be

Laagveenherstel in de Eetsevelderbeekvallei

Limburgs Landschap vzw zal in Meeuwen-Gruitrode en Bree in het Natura 2000-gebied ‘Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven’ een project uitwerken met het oog op realiseren van laagveen in een kansrijk gebied door herstel van de hydrologie via dempen van een afvoergracht, en het dempen van vijvers met lokaal grondverzet. Op de rest van de oppervlakte van het projectgebied is evolueren naar dotterbloemgrasland en een beperkt deel wilgenstruweel het opzet.  

Contactpersoon: Robert Delbroek; tel: 011 53 02 53; robert.delbroek@limburgs-landschap.be

Elerheide

Gemeente Dilsen-Stokkem zal in het Natura 2000-gebied ‘Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven’ een project uitvoeren waarbij 1,5 ha droge en vochtige heide (habitat 4010 en 4030) gerealiseerd wordt en 7,8 ha eiken-berkenbos (habitat 9190) hersteld wordt. De maatregelen betreffen het verwijderen van exoten, kapwerken, bosfrezen en uitfrezen van stronken, gedeeltelijk plaggen van een natte depressie en begreppelde delen, chopperen, dempen van een ontwateringsgracht, en herstel van het oorspronkelijk maaiveld vochtige heide. Meerdere soorten, zoals o. a. wespendief, levendbarende hagedis, kleine ijsvogelvlinder, rugstreeppad en poelkikker zullen profiteren van de ingrepen. Droge heide, vochtige heide en eiken-berkenbos zal ook positief zijn voor de boomkikker.

Contactpersoon: Danny Klingeleers; tel: 089 79 08 29; danny.klingeleers@dilsen-stokkem.be

Herstel heischraal en blauwgrasland in domein Nieuwenhoven

Provincie Limburg zal in Sint-Truiden in het Natura 2000-gebied ‘Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’ een project uitvoeren dat invulling geeft aan de doelen voor watergebonden habitat 3150 en grasland habitats 6230 en 6410. Een van de maatregelen geeft ook uitvoering aan de prioriteiten voor blauwgraslanden. Er wordt geïnvesteerd in het herstel van de waterhuishouding, het herstellen van de vijverprofielen en dijklichamen, het herstel van een open corridor, en het herstel van graslandhabitat door verwijderen van de strooisellaag, boomopslag en struiken. Ook worden er wilgen gerooid op de helft van de vijveroppervlakte en wordt een deel van de oeversliblaag met opslag afgegraven en afgevoerd.

Contactpersoon: Christel Bouchet; tel: 011 23 73 64; christel.bouchet@limburg.be

Schulensbroek (De Vroente)

Natuurpunt zal in Herk-de-Stad in het Natura 2000-gebied ‘Demervallei’ een project uitvoeren rond het herstel van graslandhabitats (6510, 6430, rbbkam, rbbzil) en van nature eutrofe wateren (3150), op drie verschillende percelen. De inrichtingsacties zijn divers en betreffen o. a. bosfrezen en chopperen, kappen van afstervende bomen op natte bodems inclusief het eventueel stronkenfrezen, een kruidruiming van de sloten en het herstel van de begreppling, het verondiepen van de rondgracht met een kraan, het herprofileren van een talud inclusief aanleg van een zachte oever, en het plaatsen van garens en rasters met voorafgaand maaien. Soorten zoals grote modderkruiper, kwartelkoning, grauwe klauwier en flora zoals kruipend moerasscherm zullen profiteren van de geplande inrichtingsmaatregelen.

Contactpersoon: Chris Dictus; tel: 0497 49 21 96; Chris.dictus@natuurpunt.be

 

Provincie Oost-Vlaanderen

ANB Oost-Vlaanderen – Jan Menschaert – Tel: 09 276 20 22    – jan.menschaert@lne.vlaanderen.be

Maarkebeekvallei, inrichtingswerken boshabitats Muziekbos en Burreken

De bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender gaat in het gebied Burreken en in het Muziekbos gelegen in Natura 2000-gebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen’ investeren in een structuurtoename van de boshabitats ten gevolge van inrichting van de bosranden, de inrichting van open plek, werken in functie van bosomvorming en ruimen van poel.

Contactpersoon:  Hans Scheirlinck; tel: 0495 90 26 96; hans.scheirlinck@bosgroep.be

Den Bult

Durme vzw voert een project uit in het gebied ‘den Bult’ gelegen in het Natura 2000-gebied ‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel’. Het project bevat het afplaggen van de eutrofe bodemlaag en het natuurlijk afschuinen van de Fondatiegrachtoever die aan de afgeplagde zone ligt. Daardoor kan het plaatselijke veenlaag dagzomen en worden de hydrologische condities verbetert voor de ontwikkeling van een natuurlijke moerasspirearuigte.

Contactpersoon: Kristof Scheldeman; tel: 09 348 30 20; kristof.scheldeman@vzwdurme.be

Ecologische project Geuzenput

Generale Vrije Polders vzw voert in Sint-Laureins een project uit in het Natura 2000-gebied ‘Krekengebied’ waarbij heel het kreeksysteem van ‘De Geuzenput’ aangepakt wordt door middel van baggeren van slib, het herstel van het oorspronkelijk kreekprofiel, en het landschappelijk herstel van de dijk door recuperatie van het slib. Met dit project wordt het herstel van 1,5 ha zilte graslanden beoogd, en de verbetering van het leefgebied voor bruine kiekendief, en soorten zoals moerassprinkhaan, blauwborst, bosrietzanger, grasmus, dwergmuis, waterspitsmuis, gaffelwaterjuffer en snoek.

Contactpersoon: Eric Dessomviele; tel: 0477 91 14 00; info@generalevrijepolders.be

Kamsalamander in Honegem

Natuurpunt zal in gemeenten Lede, Erpe en Aalst in het Natura 2000-gebied ‘Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek’ een project uitvoeren gericht op verbetering van het leefgebied voor de kamsalamander, meerbepaald door het aanleggen van water- en landhabitat. De maatregelen betreffen het graven van 6 poelen, het ruimen van een bestaande gracht, uitspreiden van de ruimingspecie en grond, het afvoeren van vrijgekomen grond naar een braakliggende akker, de aanplant van 2.000 struiken als toekomstige struweelzone (winterhabitat), en het plaatsen van 480 m raster langs poelen en aan struweelzones om betreding/begrazing te voorkomen. Het project leidt tot een integrale aanpak voor de soort en creëert een netwerk.

Contactpersoon: Carls D’Haeseleer; tel: 015 29 72 31; carlos.dhaeseleer@natuurpunt.be

 

Provincie Vlaams-Brabant

ANB Vlaams-Brabant – Johan Toebat – Tel: 016 66 63 21 – johan.toebat@lne.vlaanderen.be

Papiermoleken

Het regionaal landschap Dijleland zal in het Natura 2000-gebied ‘Vallei van de Winge en de Motte met valleihellingen’ een project uitvoeren. Dit project bestaat uit 7 deelprojecten. Een eerste focus gaat naar het oplossen van het vismigratieknelpunt op de Molenbeek, door het plaatsen van een vistrap en een bypass. De Molenvijver wordt ook heringericht om tot een verbetering van de watergebonden habitats te komen ten voordele van bittervoorn, ijsvogel en de bever. Habitatwaardig bos wordt hersteld en uitgebreid. Aandacht gaat ook naar het ontwikkelen van vochtig schraal grasland en mantelzoomvegetaties. Een oud basketbalveld wordt ook opgebroken. En als laatste worden kleine landschapselementen aangeplant.

Contactpersoon: Pieter Moysons; tel: 016 40 85 58; pietermoysons@rld.be

Stepstones voor vliegend hert en vroedmeesterpad

Het regionaal landschap Dijleland gaat in het Zoniënwoud investeringsmaatregelen nemen om de populatie van het vliegend hert en de vroedmeesterpad duurzaam te behouden. Het project bestaat uit de aanleg van verbindingsassen voor het vliegend hert door middel van broedhopen als stepstones. Er wordt een poel aangelegd en steenhopen en houtstapels voor de vroedmeesterpad.

Contactpersoon: Pieter Moysons; tel: 016 40 85 58; pietermoysons@rld.be

Landbouwers werken aan natuurdoelstellingen in het Bos van Aa

Het Agrobeheercentrum Eco² werkt aan een project in het bos van Aa. De focus van dit project ligt op de uitbreiding van het leefgebied van kamsalamander en de ontwikkeling van soortenrijke graslanden met name glanshaverhooiland. Het project omvat de aanleg van poelen ten behoeve van de kamsalamander, de omvorming van het akkerland naar grasland, de aanplant van houtkanten en het uitmijnbeheer van het grasland.

Contactpersoon: Mathias D’Hooge; tel : 0473 38 48 74; mathias.dhooghe@agrobeheercentrum.be

Inrichten voormalige weekendvijvers (Demerbroeken)

Natuurpunt werkt aan een project in het Natura 2000-gebied ‘Demerbroeken’ met het oog op de inrichting van voormalige weekendvijvers ten behoeve van de kamsalamander, watergebonden habitat 3130 (van nature eutrofe wateren), hooilandhabitat 6510 (laag gelegen schraal hooiland), en ruigte 6430 (voedselrijke zoomvormende ruigte van het laagland). Over verschillende percelen wordt de sliblaag afgegraven, verstoorde grond afgevoerd, een dijk hersteld, oeverbeschoeiing verwijderd, stronken uitgetrokken en gefreesd. Ook enkele ophogingen rondom de vijvers worden afgegraven.

Contactpersoon: Bram Cannaerts; tel : 0496 21 95 21; bram.cannaerts@natuurpunt.be

Inrichting en herstel Brabantse heide en graslandkern (Kesterheide)

Natuurpunt zal in het Natura 2000-gebied ‘Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden’ een project realiseren dat invulling geeft aan de gestelde prioritaire inspanningen voor het gebied rond het herstel van de Brabantse heide, bosuitbreiding, en uitbreiding van graslandhabitats. De acties op terrein betreffen plagwerken inclusief voorafgraand bosfrezen, kapwerken en ontstronken, maaien, een kleine aanplanting van 0,4 ha ten behoeve van habitat 9120, en het plaatsen van infrastructuur om begrazing toe te laten.

Contactpersoon: Guy Laurijssens; tel : 0474 73 64 30; guy.laurijssens@natuurpunt.be

 

Provincie West-Vlaanderen

ANB West-Vlaanderen – Jeroen Bot – Tel: 0494 59 05 18 – jeroen.bot@lne.vlaanderen.be

Infiltratie Waterwinning Sint-André

De intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht voert een project uit in Koksijde. Het projectgebied is gelegen in het Natura 2000-gebied ‘Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’ en meerbepaald in het deelgebied Hoge Blekker, Doornpanne en Schipgatduinen. De inrichting bestaat uit twee delen. Een eerste deel betreft een bosaanplant in het zuidwestelijke deel, in het noordelijke deel wordt het bestaande infiltratiepand verlengd met aansluitend een omvorming van bosaanplant tot grasland en verder zou de bosaanplant omgevormd worden tot duinbos. Een tweede deel betreft een bestaande spoelgracht die zou worden aangepast als infiltratiemiddel.

Contactpersoon: emmanuel.van.houtte@iwva.be

Kleine Mantelmeeuw Zeebrugge

De Universiteit Gent voert een project uit in Zeebrugge met het oog op vrijwaring van  de G-IHD doelsoort kleine mantelmeeuw. Het project houdt de plaatsing van een permanent vossenwerend raster in op twee verschillende zones en een verplaatsbaar raster op één overige zone om de, voornamelijk in het projectgebied aanwezige, 1920 broedparen te beschermen. Het project verloopt ook in samenwerking met het havenbedrijf van Zeebrugge, die voor dit project de aanvraag mee ondertekende.

Contactpersoon: Angelica Alcantara-Exposito; tel: 09 264 52 63; Angelica.Alcantara@UGent.be

Inrichten begrazingsinfrastrctuur (Uitkerkse Polder)

Natuurpunt zal in Blankenberge in het Natura 2000-gebied ‘Polders’ en ‘Poldercomplex’ een begrazingsproject realiseren met het oog op realisatie van de doelen voor bijkomend Schor-habitat 1330. Daarvoor wordt een begrazingsraster, drie vangkooien en een weidepoort geplaatst. De realisatie van Schor betekent eveneens een uitbreiding van potentieel broedgebied voor visdief, kluut en steltkluut en de habitattypische soorten als tureluur, scholekster, zomertaling, wintertaling en grutto.

Contactpersoon: Leticia Gheysens; tel : 0498 91 46 01; leticia.gheysens@natuurpunt.be

Inrichten begrazingsinfrastrctuur (Zwaanhoek)

Natuurpunt zal in Oudenburg, Zandvoorde in het Natura 2000-gebied ‘Polders’ een begrazingsproject realiseren met het oog op realisatie van de doelen voor schor- (1330) en slikhabitat (1310). Daarvoor worden een begrazingsraster; een vangkraal en twee weidepoorten geplaatst. De realisatie van schor betekent eveneens een uitbreiding van potentieel broedgebied voor visdief, kluut en steltkluut en de habitattypische soorten als tureluur, scholekster, zomertaling, wintertaling en grutto.

Contactpersoon: Leticia Gheysens; tel : 0498 91 46 01; leticia.gheysens@natuurpunt.be

Natuurinrichting in kwelzone voet HendriksBerg ter verbetering biotoop poelkikker, veldrusgrasland, beekgrenzende vegetatie, vleermuizen

Lasem bvba zal in Wingene in het Natura 2000-gebied ‘Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel’ een project realiseren met het oog op verbetering van het leefgebied voor de poelkikker, en herstel van watergebonden en graslandhabitat. Concreet wordt een hermeandering inclusief bypass en stuw voorzien van de Blauwhuisbeek op een aantal percelen, met zachthellende oevers, zodat de doelvegetaties zich maximaal kunnen ontwikkelen. Daarbij wordt het afgegraven materiaal ook afgevoerd. In het gebied werd via natuurinrichting eerder al maatregelen genomen waardoor de poelkikker via de reeds gecreëerde corridor het projectgebied kan bereiken.

Contactpersoon: Thierry Bogaert; tel : 0475 282368;  Th.Bogaert@gmail.com