Oproep Investeringssubsidies Natuur 2016

14-01-2016

update oktober 2016: De oproep is inmiddels afgerond. Van de ingediende voorstellen kregen er 25 groen licht. Daarvan worden 13 projecten gecofinancierd via PDPOIII (maatregel M07.6 ‘Inrichting in functie van Natura2000). Lees meer over alle goedgekeurde voorstellen.

Samen voor meer en betere natuur in Vlaanderen. Dat is de visie van het Agentschap voor Natuur en Bos. De realisatie van natuurdoelen vormt een van de drie strategische projecten om de visie van het ANB waar te maken.(Foto: Tom Linster)

Via Investeringssubsidies Natuur-projecten wil het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) opnieuw de kans bieden aan privé-eigenaars, privaatrechtelijke personen en lokale besturen om een bijdrage te leveren aan de natuurdoelen of bij te dragen tot de instandhouding van een Europees beschermde soort. Binnen de projectoproep 2016 kiest het ANB ervoor om bijzondere aandacht te schenken aan de mate waarin invulling gegeven wordt aan de realisatie van de doelen en acties 2020. (Foto: Tom Linster)

Praktisch

 • De middelen van deze subsidie kunnen worden aangewend voor concrete realisaties op het terrein (eenmalige inrichtingswerken, natuurontwikkelingswerken, achterstallig beheer…).
 • Het project start na de bekendmaking van de selectie en de werken moeten gerealiseerd zijn voor 30 september 2019.
 • De investeringssubsidie natuur bedraagt maximaal 80% van de totale subsidiabele onkosten. Er kan gecumuleerd worden met financieringsmogelijkheden andere dan die van ANB, zolang de totale financiële steun na realisatie van het project niet meer dan 100% van de kosten dekt.
 • De gevraagde projectsubsidie bedraagt minimaal € 3.000,- per project.
 • De opmaak van een nieuw, of aanpassing van een bestaand, beheerplan wordt verzekerd.
 • Heb je een idee voor een project, mail dat dan naar het aanspreekpunt van ANB voor die regio. Die vind je terug in het reglement met de projectvoorwaarden (zie onder).
 • Het project kan uiterlijk op 1 april 2016 ingediend worden, via de beschikbare sjablonen. Opgelet: alleen volledige dossiers komen in aanmerking. Vanaf 1 april kan geen enkel dossier nog aangepast worden. Maar tot dan kun je steeds hulp krijgen, zowel voor de administratieve procedure als voor het inhoudelijke project.
 • Alle voorwaarden en de volledige procedure vind je terug in de projectvoorwaarden van de oproep. Download de voorwaarden (pdf - 250 KB) >
 • Om je dossier in te dienen vul je minimaal de projectfiche (excel - 500 KB) en het kostenoverzicht/resultatenrekening (excel - 30 KB) in.
 • Download de bijlagen:

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Administratieve aanspreekpunten
Voor privé-eigenaars en privaatrechtelijke personen
Nele Hardies
Koning Albert II-laan 20, bus 8 
1000 Brussel
02 553 02 43
nele.hardies@lne.vlaanderen.be    

Voor lokale overheden
Yves Coppens
Agentschap voor Natuur en Bos
Tel:  02 553 84 81  - Fax: 02 553 81 05
yves.coppens@lne.vlaanderen.be   

Regionale aanspreekpunten (bekijk de kaart van de beheerregio’s)
Regio Oost:
Daniel Josten – tel: 0499/94 91 35 – daniel.josten@lne.vlaanderen.be
Tom Verschraegen – tel: 0479/79 93 83 – tom.verschraegen@lne.vlaanderen.be

Regio West:
Ann De Rycke – tel: 09/276 20 25 – ann.derycke@lne.vlaanderen.be

Ook met andere bestaande instrumenten van ANB kun je Europese natuurdoelen realiseren:

 • Iedereen kan een subsidie aanvragen voor het bebossen van landbouwgrond. Meer informatie >
 • Je kunt subsidies krijgen voor het herbebossen of bebossen met inheemse boomsoorten. Meer informatie >
 • Of je kunt een subsidie krijgen voor de bevordering van de ecologische bosfunctie. Meer informatie >
 • Liggen je gronden binnen een natuurrichtplan? Dan kun je ook Europese natuurdoelen realiseren via een Natuurproject overeenkomst. Meer informatie >

Lees alle informatie nog eens na in deze folder (pdf - 300 KB) >