Projectsubsidies Natuur 2018: indientermijn verlengd tot 11 mei 2018!

En hoe beter de natuur zuurstof geven dan natuurprojecten van geïnteresseerde particulieren, privaatrechtelijke personen en besturen in Vlaanderen een financieel duwtje in de rug te geven?* 

Met projectsubsidies natuur wil het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) concrete initiatieven stimuleren die een bijdrage leveren aan de realisatie van de Europese natuurdoelen.  Het agentschap trekt hiervoor 1,5 miljoen euro uit. Dit bedrag wordt verdubbeld tot 3 miljoen euro door een aanvullende Europese cofinanciering vanuit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPOIII).

De basissubsidie bedraagt 50, 80 of 90 procent van de totale projectkost, afhankelijk van het type natuurbeheerplan dat men ambieert. Het gaat hier over éénmalige natuurinrichtings-, herstel- en ontwikkelingsmaatregelen voor Europees beschermde habitats en soorten.

Ook in 2018 zullen we bij de evaluatie van het criterium ‘bijdrage van de werken aan de instandhoudingsdoelstellingen’ nog steeds bijzondere aandacht schenken aan de mate waarin invulling gegeven wordt aan de realisatie van acties 2020 en doelen 2020 (prioritaire habitats).

Praktische info

Omwille van aanhoudende technische problemen is het niet meer mogelijk om uw projectaanvraag in te dienen via het e-formulier.
Daarom kunt u vanaf nu uw aanvraag indienen via e-mail . De aanvraag bestaat uit de projectfiche en een kostenoverzicht

Aanvragers die reeds een project indienden via het e-formulier nemen best zelf contact op via e-mail.

Alle projectvoorstellen zijn welkom bij het Agentschap voor Natuur en Bos tot en met 11 mei 2018, in tegenstelling tot de oorspronkelijke indiendatum van 30 april.

Als ondersteuning bij de subsidieberekening zoals weergegeven in het kostenoverzicht, kan je hier een voorbeeld raadplegen met beknopte uiteenzetting over de berekeningswijze.

  • De subsidie kan gebruikt worden voor investering in concrete realisaties op het terrein (éénmalige inrichtingswerken, natuurontwikkelingswerken, achterstallig beheer…).
  • Het project start na de goedkeuring van het project en de werken moeten gerealiseerd zijn voor 1 oktober 2021.
  • De projectsubsidie natuur bedraagt respectievelijk 50, 80 of 90 procent van de totale projectkost, afhankelijk van het type natuurbeheerplan (type twee, drie of vier). Een verhoogde subsidie van respectievelijk 75, 90 of 95 procent wordt toegekend voor PAS-herstelmaatregelen voor zover deze worden uitgevoerd op percelen die aangeduid zijn als PAS-relevant (verdere verduidelijking in de projectvoorwaarden).
  • Er kan gecumuleerd worden met subsidies vermeld in een andere wet of een ander reglement (tenzij deze dit verbiedt), zolang de totale financiële steun na realisatie van het project niet meer dan 100 procent van de totale werkelijke kosten bedraagt.
  • Het totale bedrag dat voor subsidiëring wordt ingediend bedraagt minimaal 3.000 euro per project.
  • De aanvrager beschikt op het moment van de projectsubsidieaanvraag over een goedgekeurde verkenningsnota, een goedgekeurd natuurbeheerplan, of geeft de intentie aan om binnen de drie jaar een natuurbeheerplan type twee, drie of vier in te dienen voor goedkeuring.
  • Heb je een idee voor een project? Mail het naar het aanspreekpunt van het ANB voor je provincie.
  • Het project moet uiterlijk op 30 april 2018 ingediend worden. Tot dan kan je steeds hulp krijgen, zowel voor de administratieve procedure als voor het inhoudelijke project.

Alle voorwaarden en de volledige procedure vind je terug in de projectvoorwaarden van de oproep. Download de voorwaarden (pdf - 250 KB)

Download de bijlagen:

Opmaak natuurbeheerplan
De regelgeving en de procedure voor de opmaak van een natuurbeheerplan vind je op de website van het ANB, via deze link.

Vragen over de procedure en de selectiecriteria? De meest voorkomende hebben we alvast voor je gebundeld in een FAQ-overzicht.

Niet gevonden wat je zocht? Vuur ze dan ook gerust op ons af via yves.coppens@vlaanderen.be (02 553 84 81) of nele.hardies@vlaanderen.be (02/553 02 43).

Wil je graag je projectidee aftoetsen? Neem dan contact op met de contactpersoon van je  provincie:

Oost- en West-Vlaanderen: ann.derycke@vlaanderen.be (M  0473 85 46 33).
Limburg:  tom.verschraegen@vlaanderen.be (M  0479 79 93 83)
Antwerpen: daniel.josten@vlaanderen.be (M  0499 94 91 35)
Vlaams-Brabant: nico.verwimp@vlaanderen.be (T 016 66 63 32)

Ontdek ook de andere projectoproepen en subsidies op:

 

* De projectoproep natuur kadert voortaan binnen het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer.