Vragen over Impactscoretool

Kunnen deposities door andere stoffen dan NH3 (NOx, SO2) met de tool berekend worden?

Voorheen kon enkel depositie door NH3 berekend worden. Door de uitbreiding van de tool kunnen ook andere polluenten ingegeven worden, zoals NOx en SO2. Ook kunnen naast vermestende deposities ook verzurende deposities berekend worden.

Kunnen deposities door andere emissiebronnen dan stallen met de tool berekend worden?

Voorheen kon enkel depositie door stalemissies berekend worden. Door de uitbreiding van de tool kunnen ook andere bronnen ingegeven worden, zoals stookinstallaties en vrije emissiebronnen (bv. een mestdrooginstallatie).

Kan de depositie door polluenten buiten SBZ berekend worden?

Dit kan niet berekend worden met de tool, aangezien deze ontwikkeld is om de depositie ter hoogte van SBZ-H (actuele habitats en zoekzones) te bepalen. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van IMPACT.

Wat houdt de ‘dubbeltelcorrectie’ in?

De impactscoreberekening maakt een koppeling met de depositiekaarten voor vermesting en verzuring voor gans Vlaanderen in 2012 (het PAS-referentiejaar) berekend met het VLOPS-model (achtergronddepositie). De berekende projectbijdrage aan de depositie (voorgronddepositie) wordt opgeteld bij de achtergronddepositie. Zo bekomt men de totale vermestende of verzurende depositie waarin zowel de Vlaamse achtergronddepositie als de voorgronddepositie van het project zelf zijn vervat.

Wanneer u zeker weet dat uw vroegere projectbijdrage voor 2012 ook reeds vervat zit in de achtergronddepositie kan u hiervoor compenseren door de dubbeltelcorrectie te gebruiken. Dan wordt tijdens de berekening uw vroegere projectbijdrage voor 2012 eerst van de achtergronddepositie afgetrokken vooraleer de nieuwe (huidige) projectbijdrage er bij op te tellen.

Meer gedetailleerde informatie over de dubbeltelcorrectie vindt u terug in de IMPACT-handleiding op https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/IMPACT_Handleiding_v1...

Wat is VLOPS?

Het VLOPS-model (Vlaamse Operationeel Prioritaire Stoffen-model) is een atmosferisch transport- en dispersiemodel dat op basis van emissiegegevens, gegevens over landgebruik en meteogegevens de luchtkwaliteit en deposities berekent. De Vlaamse emissiegegevens zijn afkomstig van de meest recente cijfers van de Emissie-inventaris Lucht van de VMM. De emissiegegevens voor bronnen buiten Vlaanderen zijn afkomstig van de EMEP- en E-PRTR- (The Pollutant Release and Transfer Register) emissie-inventarissen.

Zijn er richtlijnen voor het invullen van het onderdeel ‘ventilatie’ bij stallen?

Een stal kan één of meerdere ventilatieopeningen bevatten. Ofwel zijn er één of meerdere mechanische ventilatieopeningen en dient u per mechanische ventilatieopening een unieke X en Y coördinaat op te geven. Voor mechanische ventilatieopeningen kan men ook een vereenvoudiging toepassen.

In het geval van natuurlijk geventileerde stal wordt gevraagd om de emissiemassastroom te verdelen over virtuele emissiepunten die per stalgedeelte van ongeveer 25 m worden geplaatst. De afspraken rond ingave van de ventilatieopeningen kunnen geraadpleegd worden in het volgend document: https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/Richtlijnenboek%20Lan...

Wat kan gevonden worden in de GIS-bestanden van de berekening?

De volgende informatie kan teruggevonden worden in de GIS bestanden, die te downloaden zijn via de knop ‘Download shapefiles’:

 • Significantieklasse per polluent (sigX (bv: sigNH3)): impactscore: verhouding van de depositie veroorzaakt door het bedrijf en door een bepaald polluent en de minimale van toepassing zijnde KDW op deze locatie;
 • Significantieklasse voor alle verzurende of vermestende polluenten (sigTM): verhouding van de totale verzurende of vermestende depositie veroorzaakt door het bedrijf en de minimale van toepassing zijnde KDW op deze locatie;
 • Minimum KDW (KDWallmin): minimale van toepassing zijn de KDW op deze locatie. Bij complexen wordt de laagste KDW gehanteerd;
 • Depositie per polluent veroorzaakt door het bedrijf op habitats (depXXX (bv: depNH3)): bedrijfsspecifieke depositie door een bepaald polluent;
 • Totale verzurende of vermestende depositie veroorzaakt door het bedrijf op habitats (depTM): bedrijfsspecifieke totale verzurende of vermestende depositie;
 • De totale depositie op habitats (totalDep): totale depositie (incl. bedrijfsspecifieke depositie), afkomstig van de emissies van alle Vlaamse en niet-Vlaamse (buitenlandse) bronnen;
 • De naam van het habitatgebied (habName).

De GIS-bestanden zijn bedoeld voor specialisten, zoals de consulenten van een studiebureau die de exploitant kan helpen bij het opmaken van een dossier voor het aanvragen van een vergunning.

Wat dient te gebeuren met de output van de berekening?

Het resultaat van de berekening van de impactscore wordt doorgestuurd naar het opgegeven mailadres. U krijgt voor uw aanvraag een unieke link die u doorverwijst naar uw berekening. Geef de unieke link door aan uw adviseur of het studiebureau in het geval u een vergunning wenst aan te vragen.

Wat is het verschil met de berekening met het vroegere IFDM-PC?

De tool biedt de mogelijkheden tot detail van een IFDM-PC berekening m.b.t. een individueel bedrijf maar is veel meer dan dat. Na het doorlopen van een traject is het ‘rekenhart’ VLOPS-IFDM ontwikkeld (alle bronnen worden doorgerekend met VLOPS, de bron in kwestie wordt doorgerekend met IFDM en er kan een dubbeltelcorrectie toegepast worden), dat nu geïmplementeerd is in de Impactscoretool. Er wordt hierbij gewerkt met de meest recente basisdata. Zodoende is bv. het meteojaar verschillend t.o.v. IFDM-PC, de depositiesnelheden worden berekend via VLOPS-DEPAC en per km2 overgenomen naar IFDM, natte depositie wordt meegenomen, er wordt gewerkt met een buffer van 50 m rond het bedrijf in kwestie (omwille van consistentie met de vroegere methode op ha-rasters) en er wordt met 401 m2 respijt gewerkt om impact op heel kleine snippers niet mee te tellen. De bepaling of er voor een habitatgebied al dan niet een overschrijding van de KDW optreedt gebeurt niet meer puur op basis van de VLOPS depositiekaart maar wel op basis van de depositiekaart van het gekoppelde model VLOPS-IFDM (dus waarbij alle bronnen met VLOPS doorgerekend werden en het bedrijf in kwestie met IFDM in de Impactscoretool doorgerekend wordt en er vervolgens een dubbeltelcorrectie kan toegepast worden; dit is dus in dit geval de gekoppelde VLOPS-IFDM kaart). Het zijn dus heel vele kleine en grote verbeteringen van de methodologie die in deze webapplicatie meegenomen worden en waardoor de resultaten verschillend kunnen zijn t.o.v. de output van IFDM-PC.

Wat is het verschil met de berekening in de rondgestuurde PAS-brieven en de herberekeningstool?

De belangrijkste wijzigingen kunnen als volgt samengevat worden:

 • Er gebeurt een verbeterde impactberekening o.b.v. verfijnde receptorenlagen
  • Overstap van rasters naar polygonen voor de actuele habitats, waardoor nu beter met de exacte locatie van de habitats rekening gehouden wordt;
  • Toekenning van KDW’s op niveau van sub-habitats indien mogelijk;
  • Opnamen van de meest recente zoekzonekaart.
 • Er gebeurt een verbeterde impactberekening o.b.v. bedrijfsspecifieke emissiekenmerken:
  • Overstap van emissiefactoren zoals gebruikt in EMAV naar de meest recente emissiefactoren uit de bijlage van het richtlijnenboek landbouwdieren (conform vergunningverlening);
  • Bronparameters kunnen per ventilatieopening en per stal ingegeven worden;
  • PAS-maatregelen kunnen in rekening gebracht worden.
 • Er gebeurt een berekening a.h.v. het (gewenste) vergunde dierenaantal, niet o.b.v. de bezetting volgens de mestbankaangifte;
 • Opname van de meest recente achtergronddepositiekaarten;
 • Verbeterde impactberekening door het rekenhart ‘VLOPS-IFDM’;
 • Gedetailleerde info en output komt beschikbaar.

Welke versies van de basiskaarten zitten vervat in de tool?

De versies worden vermeld in de tool door de klikken op de knop ‘Toon versies’, rechts bovenaan.

Algemeen gesteld zal de tool steeds werken met de best beschikbare informatie. Deze informatie wordt periodiek geëvalueerd en naargelang de noodzaak geüpdatet. Deze info is de volgende:

 • Emissiefactoren en diercategorieën, conform de bijlage van het richtlijnenboek landbouwdieren
 • Biologische Waarderingskaart
 • IFDM-versie (IFDM maakt deel uit van het VLOPS-IFDM rekenhart)
 • PAS-lijst
 • VLOPS: versie, kaart, kalibratiefactoren en bijtelling (meer uitleg over VLOPS: zie hoger)
 • Zoekzonekaart
 • Kritische Depositie Waarden

Welke Kritische Depositie Waarden worden gehanteerd in de tool?

De kritische depositiewaarden voor Natura 2000 habitattypen wat betreft eutrofiëring (vermesting) en verzuring zijn te raadplegen in de praktische wegwijzers via de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Wat dient te gebeuren indien een bepaalde diercategorie niet voorkomt in de tool?

De diercategorieën die in de tool opgenomen zijn, zijn conform de lijst met geactualiseerde emissiefactoren als bijlage van het Richtlijnenboek Landbouwdieren. Indien bepaalde categorieën ontbreken dient eerst deze bijlage aangepast te worden, vervolgens wordt de geactualiseerde lijst opgenomen in de tool en kan een berekening uitgevoerd worden.

Wat dient te gebeuren indien emissiereducerende technieken niet voorkomen in de tool?

De meest recente lijsten met emissiereducerende maatregelen (AEA-lijst en PAS-lijst) zijn opgenomen in de tool. Indien bepaalde emissiereducerende maatregelen ontbreken dienen eerst de AEA-lijst of de PAS-lijst aangepast te worden, vervolgens worden de geactualiseerde lijsten opgenomen in de tool en kan een berekening uitgevoerd worden.

Wat dient te gebeuren indien een emissiereducerende techniek toegepast wordt, met een hogere reductie dan opgenomen in de tool?

Om hogere emissiereducties te hanteren dan opgenomen in de AEA- en PAS-lijsten dienen deze lijsten eerst aangepast te worden, vervolgens opgenomen te worden in de tool; dan kunnen de hogere emissiereducties toegepast worden.

Wat dient te gebeuren indien een combinatie van emissiereducerende technieken niet voorkomt in de tool?

Alle op dit moment ‘toegelaten’ combinaties van emissiereducerende technieken zijn opgenomen in de tool. Andere combinaties dan deze opgenomen in de tool zijn op dit moment niet officieel goedgekeurd