Openbaar onderzoek

Wat is het Natura 2000-programma?

Het Vlaams Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader om de Europese natuurdoelen te realiseren. Het omvat alle beleidsmatige inspanningen en gebiedsgerichte acties die Vlaanderen in de eerste planperiode van 2016 tot 2020 zal leveren. Het beschrijft daartoe de te behalen doelen en hiervoor uit te voeren taakstellingen en acties, zoals het optimaliseren van het instrumentarium en de wetgeving, het opstellen van managementplannen Natura 2000 en soortenbeschermingsprogramma’s, projecten voor de bescherming en verbetering van het natuurlijk milieu en de opvolging via monitoring. Het Natura 2000-programma biedt hiermee het overzicht van hoe Vlaanderen resultaatgericht met partners en sectoren samenwerkt om de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn in te vullen en dat telkens voor een planperiode van zes jaar.

Waar kan ik het Voorontwerp Vlaams Natura 2000-programma raadplegen?

Het Voorontwerp Vlaams Natura 2000-programma kunt u digitaal raadplegen via volgende links:

Het Voorontwerp Vlaams Natura 2000-programma ligt tijdens de hele periode van het openbaar onderzoek, van 7 maart tot 7 mei 2017, ter inzage op het gemeentehuis van uw woonplaats.

Waarom een openbaar onderzoek?

Publieke inspraak levert een belangrijke bijdrage aan het tot stand komen van het Natura 2000-beleid. Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het ‘natuurdecreet’) voorziet dan ook een openbaar onderzoek in de procedure voor de vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma (artikel 50quater §3). Iedereen (geïnteresseerde burgers, belangenorganisaties, openbare besturen …) kan tijdens dit openbaar onderzoek opmerkingen en/of bezwaren indienen bij het voorlopig vastgestelde Vlaams Natura 2000-programma.

Van wanneer tot wanneer?

Het openbaar onderzoek loopt van 7 maart 2017 tot uiterlijk 7 mei 2017. Tijdens deze periode kan elke burger of organisatie bezwaarschriften indienen.

Hoe bezwaarschriften indienen?

De bezwaarschriften met uw opmerkingen over het Voorontwerp van Vlaams Natura 2000-programma dient u bij voorkeur in via het online formulier. Dit vergemakkelijkt immers aanzienlijk de verwerking. Met deze handleiding vindt u snel uw weg in de procedure. Wanneer u uw bezwaarschrift bevestigt in het e-loket, krijgt u meteen een ontvangstmelding per e-mail.

U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. Daartoe gebruikt u bij voorkeur deze formulieren:

Het volstaat dit formulier in te vullen en aangetekend te versturen naar:
Vlaamse Regering per adres Agentschap voor Natuur en Bos
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL

Waarover kan het bezwaar/de opmerking gaan?

De vereiste samenstelling van het Vlaams Natura 2000-programma wordt beschreven in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het ‘natuurdecreet’). De opmerkingen in een bezwaarschrift kunnen enkel betrekking hebben op elementen die effectief het voorwerp uitmaken van het Vlaams Natura 2000-programma volgens deze wettelijke voorschriften.
Andere elementen van een bezwaarschrift, zoals bijvoorbeeld de aanwijzing van speciale beschermingszones binnen bepaalde grenzen, de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen voor een speciale beschermingszone of andere elementen van het instandhoudingsbeleid, worden beschouwd als louter informatief en worden niet behandeld bij de verwerking van de bezwaarschriften.

Wat gebeurt er na het openbaar onderzoek?

Na het openbaar onderzoek worden alle ingediende bezwaren beoordeeld op ontvankelijkheid (zie ‘Waarover kan het bezwaar/de opmerking gaan?’). Het Agentschap voor Natuur en Bos bundelt vervolgens de ontvangen opmerkingen en maakt ze gecoördineerd over aan de Gewestelijke Overleginstantie, met eventueel een voorstel voor aanpassing van het Voorontwerp van Vlaams Natura 2000-programma. Deze instantie brengt vervolgens advies uit aan de Vlaamse Regering, die op haar beurt beslist of het geformuleerde advies al dan niet leidt tot een aanpassing in het definitief Vlaams Natura 2000-programma. Na de definitieve vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma door de Vlaamse regering zal het gebundelde advies (overwegingsdocument) van de Gewestelijke Overleginstantie aan de Vlaamse regering op deze site raadpleegbaar zijn.